دسته برش زینسر

دسته برش زینسر

دسته برش زینسر آلمان با کلاهک و 4 نازل برش ، طول دسته 60 سانتیمتر و ضخامت برشکاری 5 میلیمتر تا 400 میلیمتر میباشد. از متعلقات دسته برش زینسر آچار و دسته نگه دارنده را میتوان نام برد.

دسته برش استیلن زینسر

231 1010-001:   با طول دسته 360 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 90 درجه      

231 1010-0011: با طول دسته 360 میلیمتر و سری مستقیم با زاویه 180 درجه 

دسته برش پروپان زینسر

231 1020-001:   با طول دسته 360 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 90 درجه      

231 1020-0011: با طول دسته 360 میلیمتر و سری مستقیم با زاویه 180 درجه 

دسته برش استیلن زینسر

231 1071-001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1071-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1071-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1071-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1071-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1071-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1071-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1071-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش پروپان زینسر

231 1081-001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1081-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1081-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1081-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1081-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1081-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1081-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1081-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش پروپان زینسر

231 1111-001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1111-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1111-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1111-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1111-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1111-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1111-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1111-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش استیلن زینسر

231 2050-0001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2050-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2050-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2050-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2050-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2050-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      
231 2050-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2050-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش پروپان زینسر

231 2060-0001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2060-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2060-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2060-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2060-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2060-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      
231 2060-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2060-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش استیلن زینسر

231 2070-0001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2070-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2070-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2070-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2070-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2070-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      
231 2070-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2070-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش پروپان زینسر

231 2080-0001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2080-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2080-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2080-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2080-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2080-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      
231 2080-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2080-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش پروپان -استیلن

231 1850-001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1850-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1850-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1850-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 1850-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1850-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      
231 1850-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 1850-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

دسته برش پروپان -استیلن

231 2090-0001: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2090-0800: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2090-1000: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2090-1200: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 98 درجه      

231 2090-0011: با طول دسته 500 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2090-0810: با طول دسته 800 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      
231 2090-1010: با طول دسته 1000 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

231 2090-1210: با طول دسته 1200 میلیمتر و سری خمیده با زاویه 180 درجه      

Scroll to Top