دسته جوش زینسر

دسته جوش زینسر

دسته جوش زینسر با قطر 13 میلیمتر  برای گاز استیلن

221 4010-101  : دسته جوش زینسرشماره 0 برای جوش 0.2 میلیمتر تا 0.5 میلیمتر.

221 4020-101  : دسته جوش زینسرشماره 1 برای جوش 0.5 میلیمتر تا 1.0 میلیمتر.

221 4030-101 : دسته جوش زینسرشماره 2 برای جوش 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر.

221 4040-101 : دسته جوش زینسرشماره 3 برای جوش 2 میلیمتر تا 4 میلیمتر.

221 4050-101 : دسته جوش زینسرشماره 4 برای جوش 4 میلیمتر تا 6 میلیمتر.

221 4060-101 : دسته جوش زینسرشماره 5 برای جوش 6 میلیمتر تا 9 میلیمتر.

 

دسته جوش زینسر با قطر 17 میلیمتر برای گاز استیلن

221 2220-101  : دسته جوش زینسرشماره 0 برای جوش 0.2 میلیمتر تا 0.5 میلیمتر.

221 2230-101  : دسته جوش زینسرشماره 1 برای جوش 0.5 میلیمتر تا 1.0 میلیمتر.

221 2240-101 : دسته جوش زینسرشماره 2 برای جوش 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر.

221 2250-101 : دسته جوش زینسرشماره 3 برای جوش 2 میلیمتر تا 4 میلیمتر.

221 2260-101 : دسته جوش زینسرشماره 4 برای جوش 4 میلیمتر تا 6 میلیمتر.

221 2270-101 : دسته جوش زینسرشماره 5 برای جوش 6 میلیمتر تا 9 میلیمتر.

221 2280-101 : دسته جوش زینسرشماره 6 برای جوش 9 میلیمتر تا 14 میلیمتر.

221 2280-101 : دسته جوش زینسرشماره 7 برای جوش 14 میلیمتر تا 20 میلیمتر.

221 2290-101 : دسته جوش زینسرشماره 8 برای جوش 20 میلیمتر تا 30 میلیمتر.

 

دسته جوش زینسر با قطر 20 میلیمتر برای گاز استیلن

221 2010-101  : دسته جوش زینسرشماره 0 برای جوش 0.2 میلیمتر تا 0.5 میلیمتر.

221 2020-101  : دسته جوش زینسرشماره 1 برای جوش 0.5 میلیمتر تا 1.0 میلیمتر.

221 2030-101 : دسته جوش زینسرشماره 2 برای جوش 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر.

221 2040-101 : دسته جوش زینسرشماره 3 برای جوش 2 میلیمتر تا 4 میلیمتر.

221 2050-101 : دسته جوش زینسرشماره 4 برای جوش 4 میلیمتر تا 6 میلیمتر.

221 2060-101 : دسته جوش زینسرشماره 5 برای جوش 6 میلیمتر تا 9 میلیمتر.

221 2070-101 : دسته جوش زینسرشماره 6 برای جوش 9 میلیمتر تا 14 میلیمتر.

221 2080-101 : دسته جوش زینسرشماره 7 برای جوش 14 میلیمتر تا 20 میلیمتر.

221 2090-101 : دسته جوش زینسرشماره 8 برای جوش 20 میلیمتر تا 30 میلیمتر.

221 2100-101 : دسته جوش زینسرشماره 9 برای جوش 30 میلیمتر تا 50 میلیمتر.

221 2110-101 : دسته جوش زینسرشماره 10 برای جوش 50 میلیمتر تا 100 میلیمتر.

 

کلاهک مسی زینسر با قطر 13 میلیمتر برای گاز استیلن

225 4010-003  : کلاهک مسی زینسرشماره 0 برای جوش 0.2 میلیمتر تا 0.5 میلیمتر.

225 4020-003  : کلاهک مسی زینسرشماره 1 برای جوش 0.5 میلیمتر تا 1.0 میلیمتر.

225 4030-003 : کلاهک مسی زینسرشماره 2 برای جوش 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر.

225 4040-003 : کلاهک مسی زینسرشماره 3 برای جوش 2 میلیمتر تا 4 میلیمتر.

225 4050-003 : کلاهک مسی زینسرشماره 4 برای جوش 4 میلیمتر تا 6 میلیمتر.

225 4060-003 : کلاهک مسی زینسرشماره 5 برای جوش 6 میلیمتر تا 9 میلیمتر.

 

کلاهک مسی زینسر با قطر 17 میلیمتر برای گاز استیلن

225 2010-001  : کلاهک مسی زینسرشماره 0 برای جوش 0.2 میلیمتر تا 0.5 میلیمتر.

225 2020-001  : کلاهک مسی زینسرشماره 1 برای جوش 0.5 میلیمتر تا 1.0 میلیمتر.

225 2030-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 2 برای جوش 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر.

225 2040-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 3 برای جوش 2 میلیمتر تا 4 میلیمتر.

225 2050-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 4 برای جوش 4 میلیمتر تا 6 میلیمتر.

225 2060-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 5 برای جوش 6 میلیمتر تا 9 میلیمتر.

225 2070-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 6 برای جوش 9 میلیمتر تا 14 میلیمتر.

225 2080-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 7 برای جوش 14 میلیمتر تا 20 میلیمتر.

225 2090-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 8 برای جوش 20 میلیمتر تا 30 میلیمتر.

 

کلاهک مسی زینسر با قطر 20 میلیمتر برای گاز استیلن

225 2010-001  : کلاهک مسی زینسرشماره 0 برای جوش 0.2 میلیمتر تا 0.5 میلیمتر.

225 2020-001  : کلاهک مسی زینسرشماره 1 برای جوش 0.5 میلیمتر تا 1.0 میلیمتر.

225 2030-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 2 برای جوش 1 میلیمتر تا 2 میلیمتر.

225 2040-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 3 برای جوش 2 میلیمتر تا 4 میلیمتر.

225 2050-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 4 برای جوش 4 میلیمتر تا 6 میلیمتر.

225 2060-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 5 برای جوش 6 میلیمتر تا 9 میلیمتر.

225 2070-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 6 برای جوش 9 میلیمتر تا 14 میلیمتر.

225 2080-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 7 برای جوش 14 میلیمتر تا 20 میلیمتر.

225 2090-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 8 برای جوش 20 میلیمتر تا 30 میلیمتر.

225 2100-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 9 برای جوش 30 میلیمتر تا 50 میلیمتر.

225 2110-001 : کلاهک مسی زینسرشماره 10 برای جوش 50 میلیمتر تا 100 میلیمتر.

 

Scroll to Top