سری جوش گلور

سری جوش گلور

سری جوش گلور دارای دو تیوپ برای ترکیب کردن گاز استیلن یا گاز پروپان با گاز اکسیژن برای جوشکاری میباشد. سری جوش گلور همچنین دارای 4 نازل در چهار سایز مختلف است که در آن گاز ترکیب شده از طریق تیوپ تورچ جوش گلور از نازل خارج شده و دمای لازم برای جوشکای را بوجود میاورد. گازسازان وارد کننده سری جوش گلور در ایران بوده و شما میتوانید با تماس با بخش فروش این شرکت نسبت به خریداری سری جوش گلور اقدام نمایید.

پرطرفدارترین محصول گلور در ایران دسته و چهار سر جوش گلور می باشد که برای جوشکاری ضخامت های نیم میلیمتر به بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع سری جوش گلور عبارتند از:

 Art-3601 : دسته جوش گلور

: Art-3610 سری جوش 0 گلور یا نازل جوش 0 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 0.5-0.2 میلیمتر.

 : Art-3611سری جوش 1 گلور یا نازل جوش 1 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 1-0.5 میلیمتر.

 : Art-3612سری جوش 2 گلور یا نازل جوش 2 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 2-1 میلیمتر.

  : Art-3613سری جوش 3 گلور یا نازل جوش 3 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 4-2 میلیمتر.

 : Art-3614سری جوش 4 گلور یا نازل جوش 4 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 6-4 میلیمتر.

 : Art-3615سری جوش 5 گلور یا نازل جوش 5 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 9-6 میلیمتر.

 : Art-3616سری جوش 6 گلور یا نازل جوش 6 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 14-9 میلیمتر.

 : Art-3617سری جوش 7 گلور یا نازل جوش 7 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 20-14 میلیمتر.

 : Art-3618سری جوش 8 گلور یا نازل جوش 8 گلوربا قابلیت جوشکاری برابر 30-20 میلیمتر.

برای ضخامتهای بالاتر از سری جوش 9 گلور، سری جوش 10 گلور و  سری جوش 12 گلور استفاده می شود.

Scroll to Top