فلومتر اکسیژن، فلومتر پزشکی

فلومتر اکسیژن

فلومتر اکسیژن برند ازسوی ترک برای سرسیلندر اکسیژن طراحی شده است و برای مصرف پزشکی نیز مفید می باشد . مشخصات این فلومتر اکسیژن را می توانید در ادامه بررسی نمایید. فلومتر اکسیژن با سری کد 701.50 و سایز ¼ اینچ می باشد برای سر سیلندر گاز طراحی شده است . خروجی این مانومتر تا 4 بار و فلوی آن تا 6 لیتر بر دقیقه طراحی شده است . مصرف پزشکی دارد . ایمنی در فلومتر اکسیژن و استاندارد بودن آن بسیار مهم می باشد . مشخصات فلومتر اکسیژن ترک به شرح زیر می باشد:

موارد ایمنی قبل از کار با فلومتر اکسیژن

رعایت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ2ﻣﺘﺮاز آﺗﺶ ﺿﺮوري اﺳﺖ زﯾﺮا اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺘﺮاق و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﻣﺜﻞ ﮐﺒﺮﯾﺖ ، ﻓﻨﺪك و ﺳﯿﮕﺎر و... را از آن دور ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .

ازﻣﻮاد آﺗﺶ زا ﻣﺜﻞ ﮔﺎز ، اﺳﭙﺮي ، ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﮔﺎزوﺋﯿﻞ  ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺗﻐﺬﯾﻪ اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.

 ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد دارد. 

از ﺑﮑﺎرﺑﺮدن روﻏﻦ ﮔﺮﯾﺲ وﻫﺮ ﻣﺎده ﭼﺮب در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. 

از ﻧﻮع ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﯽ ﻃﺒﯽ وآداﭘﺘﻮر ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

نصب  فلومتر اکسیژن

1- ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻇﺮف درب آن را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

2- ﻇﺮف رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎز را از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺎ ﺧﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 3- از آب ﺑﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت فلومتر اکسیژن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .

4- از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﯾﻮﻧﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

5- ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ فلومتر اکسیژن وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. 

6- از ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 1.5 ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.

روش استفاده از فلومتر اکسیژن

1-جرﯾﺎن ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن دﮐﻤﻪ فلومتر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

2- ازﻋﺒﻮر اﮐﺴﯿﮋن از ﻣﺎﺳﮏ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .

3-  از ﻇﻬﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدي ﺣﺒﺎب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ. 

4-  ﻟﻮﻟﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ  ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

5-اﮔﺮآب دررﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎزدرزﯾﺮml 100 ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد،ﺑﻪ ﺟﺎي آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از آب ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

6- پس از استفاده از فلومتر اکسیژن ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻋﺒﻮر اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ از اﺗﻠﺖ ﮔﺎز آﻧﺮا در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.

روشﻫﺎي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰه ﮐﺮدن فلومتر اکسیژن

 ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰه ﮐﺮدن ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﻮرت آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻠﻮﮐﺎن اﺳﯿﺪﮐﺎر ﻫﮑﺴﯿﺪان 0,02 الی 0,05 ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺮ ﻃﻮب ﺳﺎز ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺞ ﻧﺮم ، آﻧﺮا ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ  .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﯾﺎدي فلومتر اکسیژن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻇﺮف را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ، ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آن را ﺑﺎ ﯾﮏ درﭘﻮش وﻧﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از ورود ﻣﻮرﭼﻪ ﯾﺎ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺒﺎب ﺳﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.  زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺒﺎب ﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد.

بازرسی فلومتر اکسیژن

ﺑﺎ ﺑﺎز رﺳﯽ روزاﻧﻪ از ﻋﺪم ﻧﺸﺘﯽ ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎوب ، در ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎز آن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ مانندﻋﻤﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ ، رزﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ.ﻣﯿﺰان ﺗﺎ ﺷﺪن ، ﻋﻤﺮ ﺷﯿﻠﻨﮓ ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ، ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺮك ﺧﻮردن زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اورﯾﻨﮓ را ﭼﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﭼﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺮﻃﻮب ﺳﺎز ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

روش کار با فلومتر اکسیژن

Scroll to Top