فلومتر کوریولیس

فلو متر کوریولیس

گازسازان تأمین، واردات و فروش انواع فلومتر کوریولیس Coriolis Flow meter از برند های معتبر جهانی از جمله Endress Hauser.

فلومتر کوریولیس با طراحی بدنه کاملا صاف و مستقیم برای کاربردهای با افت فشار کم که کمترین تاثیر را بر روی مایع عبوری داشته باشد طراحی گردیده است.

فلومتر کوریولیس با اندازه گیری نیروی ناشی از شتاب و ناشی از جرم در حال حرکت به سمت (و یا به دور از) یک مرکز چرخش ‏‏‏میتواند مقدار فلوی جرمی سیالات مختلف را اندازه گیری کند . این اثر را می توان در عبور جریان آب از یک حلقه شلنگ انعطاف پذیر مشاهده کرد. وقتی جریان آب به شدت از حلقه شیلنگ عبور میکند باعث می شود که شلنگ به پیچ و تاب بیفتد . در واقع فلومتر کوریالیس با اندازه گیری این پیچ و تاپ که رابطه مستقیمی با فلوی جرمی دارد،; مقدار فلوی جرمی را با کمی پردازش و خطی کردن مقادیر با دقت بالا به دست میاورد .

Scroll to Top