هیدروکربن های مایع

گاز مایع

گاز مایع برای مصرف سوخت استفاده می شود و از برج تقطیرحاصل می شود . گاز مایع بوتان با نقطه جوش 0.5 oC و گاز مایع پروپان نقطه جوش -42 oC می باشد که در دمای معمولی گاز می باشد ولی در مخازن تخت فشار به مایع تبدیل می شود فشار این مخازن 8 تا 13 اتمسفر می باشد و گاز را به گاز مایع تبدیل می کند . وفتی گاز به مایع تبدیل شود حجم آن در حدود 300 برابر کم می شود ، بر همین اساس مخازن کوچک برای خودرو مورد استفاده است و نیاز را برطرف می کند .شایان ذکر است در مخازن گاز مایع، مایع و گاز هر دو وجود دارد . گاز مایع نسبت به بنزین دیرتر مشتعل می شود، دیگر اینکه گاز مایع  ارزان تر از سوخت های دیگر است ، آلودگی محیط زیست گاز مایع کمتر است نسبت به بنزین . تنها ایراد در مورد گاز مایع  و سوخت گازی پدیده قفل گازی است یعنی اینکه موقع شارژ مخزن گاز ، مقدار زیادی گاز وارد سیلندر می شود و سیلندر به اصطلاح خفه می کند یا قفل می شود . 

متان مایع

اتان مایع

پروپان مایع

بوتان مایع

پنتان مایع

هگزان مایع

استیلن مایع

اتیلن مایع

ایزو بوتان مایع

نرمال بوتان مایع

ایزو پنتان مایع

نرمال پنتان مایع

پروپیلن مایع

Scroll to Top