گاز پروپیلن، پروپیلن

گاز پروپیلن

پروپیلن یکی از محصولات کلیدی صنایع پتروشیمی است که به عنوان خوراک برای تولید پلیمرهای مختلف و محصولات میانی به کار می رود. مهمترین مشتقات پروپیلن عبارتند از: پلی پروپیلن، آکریلونیتریل، پروپیلن اکسید، فنول، اکسوالکل، اسید آکریلیک، ایزوپروپیل الکل، الیگومرها . گاز پروپیلن از برشهای سبک نفتی به راحتی بدست می آید. این ترکیب را می توان از کراکینگ گاز پروپان با برشهای سنگین تر (توسط بخار) تهیه کرد.روش های متعارف تولید گاز پروپیلن ، عبارتند از ۱- کراکینگ بخار (تولید گاز پروپیلن به صورت محصول جانبی تولید اتیلن) و ۲- بازیافت جریانهای FCC پالایشگاه. استفادهسیلندر گاز propylene در صنایع الکترونیک، خودروسازی، ساختمان سازی، بسته بندی و.. ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮایز ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیی یا ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮهای دیگر ﺑﺮاى ﺗولید ﭘﻠﻰ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴ ﺸﻮد . در صنایع در تولید ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴایی ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻦ، ایزوپروپیل الکل ، هالید ایزوپروپیل ، اﮐﺴﻴﺪﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣی گردد. فرمول شیمیایی گاز پروپیلن C3H6 میباشد. همچنین با نام پروپن Propene نیز شناخته میشود. پروپیلن بصورت مایع است و فشار بخار آن حدود 9 بار میباشد. گازسازان واردکننده گاز پروپیلن آزمایشگاهی ، فروش گاز پروپیلن ، فروش گاز پروپیلن آزمایشگاهی .

نکات ایمنی گاز پروپیلن

گاز ﭘﺮوﭘیلن درﻣﻘﺎدیر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺑﻰهوشی می ﺷﻮد. گاز پروپیلن در ﻏﻠﻈﺖهای ﺑﺎﻻ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده اﺳﺖ ﺑﺪون اینکه اﺛﺮ فیزیولوژیکی ﻣﻬﻤﻰ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد. در این ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮگ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ. گاز پروپیلن ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ هوا ﻣﺨﻠﻮط اﻧﻔﺠﺎرى ﺗﺸﮑﻴﻞ دهد . گاز پروپیلن ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از هواﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ زیادی را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻰ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ر ا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و در اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎرى دارد.در تماس گاز پروپیلن باید از دﺳﺘﮑﺶ آﺳﺘﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ عایق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺣﺮارﺗﻬﺎى پایین ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﻧﺤﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻔﺎء : ﻣﻮاد ﺷﻴﻤیایی ﺧﺸﮏ، ﮐﺮﺑﻦ دی کساید ، اﺳﭙﺮى آب، ﻣﻪ و ﻓﻮم.

خواص فیزیکی پروپیلن

حالت فیزیکی گاز
وزن ملکولی ۴۲٫۰۸ g/mol
نقطه ذوب − ۱۸۵٫۲ °C, 88 K, -301 °F
نقطه جوش − ۴۷٫۶ °C, 226 K, -54 °F
چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C ۱٫۰۱۳  (هوا = ۱ )
حلالیت در آب  (g/m3) ۰٫۶۱
رنگ ( شفافیت ) بی رنگ
بو ملایم
محدوده اشتعال قابل اشتعال
UN number ۱۰۷۷
CAS number ۱۱۵-۰۷-۱
Scroll to Top