امداد برای نفتکش ایرانی

امداد برای نفتکش ایرانی

امداد برای نفتکش ایرانی همچنان ادمه دارد ، از سمت ژاپن نیز کشتی برای کمک به نفتکش امده است . از ایران تکاوران نیروی دریایی آموزش دیده و خبره ارتشی برای کمک رسانی با تجهیزات تیمی که حدود 10 تا 12 نفر هستند اعزام شدند. عملیات هلی برن از عملیات هوایی است که به وسیله بالگرد نیروها پیاده شده و مسولیت خود را انجام می دهند. 

کند شدن امداد رسانی 

شرایط جوی موجود در چین شرایط امداد رسانی را با کندی روبه رو کرده است. گاز های سمی موجود از سوخت مواد نفتی و میعانات نیز در محیط شرایط کار را کمی سخت کرده است.  در این نفتکش 32 نفر خدمه بوده اند که تا کنون تنها یک جسد پیدا شده است  و از 31 نفر خدمه هنوز هیچ اثری نیست .

Scroll to Top