دوره آمورشی مبانی و ممیزی

دوره آمورشی مبانی و ممیزی

دوره آمورشی مبانی و ممیزی آزمایشگاه ه ها 17025 توسط کمسیون آموزش انجمن گاز های فشرده تهران در 28 بهمن ماه برگزار گردید .این دوره آموزشی مبانی برای مسوولین آزمایشگاه ها و شرکت های تولید کننده گاز برگزار گردید . قرار است دوره های تکمیلی نیز در آینده برنامه ریز ی و اجرا گردد .این دوره آموزشی در 2 روز برای کارشناسان فنی آزمایشگاه ها برگزار شد و در مجموعه ساعت آموزشی انها لحاظ می گردد . گذراندن این دوره پیش نیاز دریافت مدرک کارشناسی اداره استاندارد محسوب می گردد. مدرس دوره آموزشی جناب آقای مهندس خیری از اساتید دانشگاه می باشند

 

Scroll to Top