قرار داد جدید نفتی

ایرادات قرار داد نفتی ایران از دیدی منتقدین و کارشناسان :

کارشناسان نفتی ابران معتفد هستند در قرارداد نفتی جدید منافغ ایران به طور کامل در نظر گرفته نشده است ، آنها معتقدند :

  • این قرار داد نفتی بر خلاف قانون اساسی ، سهیم شدن شرکتهای خارجی به مدت طولانی در نفت و میدان نفتی ایران را دارد
  • این قرار داد نفتی تیم نظارت در قرار داد وجود ندارد
  • این قرار داد نفتی مشخص نکرده است که چگونه تکنولوژِ به ایران منتقل می شود.
  • این قرار داد نفتی عدم نگهداری طرف خارجی برای میدانهای نفتی را بیان نکرده است .
Scroll to Top