نفتکش ایرانی غرق شد

نفتکش ایرانی غرق شد

نفتکش ایران علی رغم تلاش های انجام شده روز 24 دیماه 96 غرق شد . هنوز مشخص نیست تلاش ها کافی نبود ، امکانات کم بود ، همکاری کشور چین برای امدا رسانی و کمک کافی نبود. متاسفانه نفتکش سانچی در کمال ناباوری غرق شد . ایران عزیز باز هم تسلیت برای از دست دادن مردان دریایی ات .

Scroll to Top