ژاپن و عربستان

ژاپن و عربستان

ژاپن به عربستان قول همکاری داده است . اخبار حاکی از همکاری ژاپن با عربستان برای ذخیره گاز می باشد . ژاپن به عربستان قول داده است تا کمک کند شرکت آراکو ظرفیت ذخیره سازی نفت خام را تا 30 درصد افزایش دهد .ذخیره این میزان نفت خام به عربستان کمک می کند با توجه به کاهش قیمت نفت بتواند مشتریان آسیای شمالی خود از جمله ژاپن را حفظ کند و بهتر بتواند در بازار نفت خود نمایی نماید .

Scroll to Top