گاز اهرم سیاسی منطقه

گاز اهرم سیاسی منطقه

گاز اهرم سیاسی منطقه شده است. ایران مازاد تولید گاز خود را با اروپا و دیگر کشورها صادر می کند تا بتواند به عنوان اهرم نفوذ سیاسی از آن استفاده نمایند. کشور ایران با توجه به ذخایر نفت وگازی که دراد و نیروهای متخصص سرمایه انسانی در صنعت نفت باید بتواند جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را در منظقه حفظ نمایدwink. ایران نخستین در میزان ذخایر گازی منطقه می باشد . روسیه با فروش گاز توانسته اقتصاد انرژی خود را در منطقه حفظ نماید . روسیه به اروپا گاز می فروشد و مبادلات تجاری دارد. تجارت گاز و صادرات آن و فروش گاز در این برهه زمانی ضامن منافع بلند مدت در منطقه و نیز عامل گسترش نفوذ در زمینه سیاسی و بالابردن قدرت کشور می باشدyes .

Scroll to Top