صادرات گاز به عمان

صادرات گاز به عمان

صادرات گاز از ایران به عمان از سمت خشکی قرار است انجام گیرد. بر اساس مذاکرات صورت گرفته قرار است صادرات گازبه عمان با خطوط لوله در خشکی صورت پذیرد. این طرح در دومرحله در خشکی و دریا انجام می گیرد. صادرات گاز طبیعی میان وزارت نفت ایران  وعمان  در شهریور ماه امضا شده است . قرار است برای 15 سال روزانه میزان 1.5 میلیارد فوت مکعب گاز به عمان صادر گردد . گاز طبیعی یاهمان ال ان جی  به صورت قرار داد بلند مدت به عمان صادر می شود

Scroll to Top