تبدیل متانول به پروپیلن در ایران

تبدیل متانول به پروپیلن

تبدیل متانول به پروپیلن در ایران با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت فرانسه ای ایرلیکویید ، اسفند ماه سال 96 با امضا قرارداد همکاری تحت لیسانس با برند PARS MTP می گیرد. انجام

 

Scroll to Top