تولید صنعت پتروشیمی ایران

تولید صنعت پتروشیمی

تولید صنعت پتروشیمی ایران در 6 ماهه نخست امسال به شرح زیر نمایش داده شده است که مقایسه ای از برنامه پیش بینی شده با روند جرایی کار می باشد .در سه محل ماهشهر ، عسلویه و پتروشیمی های پراکنده در شهر های دیگر به جمع بندی رسیده اند.برترین رتبه ها متعلق به پتروشیمی خراسان و پتروشیمی بیستون بوده است.

Scroll to Top