ادامه خرید گاز ایران توسط ترکیه

ادامه خرید گاز ایران توسط ترکیه

ادامه خرید گاز ایران توسط ترکیه با توجه به تحریم های ایران ادامه دارد.وزیر انرژی ترکیه گفت به واردات گاز و خرید گاز از ایران ادامه می دهد. قرار داد بسته شده برای خرید گاز ایران توسط ترکیه تا سال 2026 معتبر می باشد . در حال حاضر اعلام شده است گروهی از ترکیه به آمریکا برای مذکره درباره تحریم ها علیه ایران رفته است  و امید است بتواند تحریم ها را تعدیل نماید.40 درصد از برق ترکیه از طریق گاز تامین می گردد .

وزیر انرژی ترکیه گفت اتحادیه اروپا هم از این تحریم ها راضی نمی باشد و در صدد راضی کردم آمریکا در خصوص تحریم ها علیه ایران  و خرید گاز می باشد.

Scroll to Top