تصمیم اوپک در خرداد 97

تصمیم اوپک در خرداد 97

تصمیم اوپک در خرداد 97 ، پس از برگزاری جلسه و گردهمایی اعضاي اوپک و غیر اوپک به جمه بندی زیر رسیدن:

1- بر سر توافق قبلی خود در خصوص میزان تولید و آن پاییندی به کاهش تولید 1 میلیون و 800 هزار بشکه

2- عدم توجه اوپک به مواضع  و واکنش آمریکا

3- حفظ تعادل تولید برای حفظ قیمت علی رغم مذاکرات پنهانی برخی کشورها

Scroll to Top