روسیه نفت آمریکا را تامین می کند

روسیه نفت آمریکا را تامین می کند

روسیه نفت آمریکا را تامین می کند. رموسیه با قرار داد همکاری با آمریکا در واقع در تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران ، کمبود نفت آمریکا را جبران می کند . این یعنی کمک روسیه به آمریکا . روسیه قرار بود ایران را در تحریم ها همراهی کند و اکنون بر عکس آن عمل کرده است .دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه نیز ایران را ترک کرد علت ان را تحریم های آمریکا عیله ایران اعلام کرده است .روسیه نیز به تعهدات خود برای میدان نفتی ایران مانند دانمارک عمل نکرد. لوک اویل روسیه و مرسک دانمارک در میدان نفتی آب تیمور مشغول به کار بودندangry . که هردو ایران را ترک کردند. توتال فرانسه از ایران رفت . هنوز تصمیم و موضع شرکتهای نفتی هندی در اخصوص تحریم ها مشخص نیست

تمامی کشورهای بزرگ و قدرت های سیاسی ، در برجام منافع خود را در نظر می گیرند . در حال حاضر شرکت های نفتی منافع همکاری با آمریکا را بر ماندن در ایران ترجیح داده اند و ترک ایران را در دستور کار قرار داده اند .

Scroll to Top