پروژه های تولید هیدروژن

پروژه های تولید هیدروژن

توافق نامه ای برای ارزیابی امکان سنجی جنبه های فنی و تجاری پروژه های تولید هیدروژن در کشور مصر، بین شرکت انرژی انی ، هولدینگ برق مصر (EEHC) و هلدینگ گاز طبیعی مصر (EGAS) امضا شده است.

مطالعات مشترک بر روی پروژه هایی شامل تولید هیدروژن سبز ، با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و هیدروژن آبی ، از طریق ذخیره سازی دی اکسید کربن در میادین گاز طبیعی تخلیه شده انجام می شود.

در طول مطالعه ، به همراه فرصت های احتمالی صادرات ، به بررسی مصرف بالقوه بازار محلی هیدروژن نیز پرداخته می شود. طرح های توسعه و تجارت نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

اهداف شرکت انی شامل لغو شدت انتشار نسبی کربن خالص و حذف  انتشار آن تا سال 2050 است. این مطالعات بخشی از چارچوب برنامه انتقال انرژی مصر ، توسعه پروژه های هیدروژن همراه است.

Scroll to Top