دریای خزر هم تجزیه شد

دریای خزرهم تجزیه شد

دریای خزر هم تجزیه شد ، اجلاس کشورهای حوزه دریای خزر در مرداد ماه 97 برگزار گردید تا سهیمه کشور سواحل دریای خزر بعد از  سال مشخص گردد . صحبتهایی  شده در خصوص اینکه ایران دریای خزر را ایران فروخته است. رییس جمهور ایران در اجلاس دریای خزر در قزاقستان دریای خزر را مایه اتحاد ، صلح ، پیشرفت و همکاری کشورهای این حوزه می باشد. کشورهای این اجلاس بر حفظ محیط زیست و منابع زنده تاکید نموده است. سهم ایران  50 درصد می باشد 50 درصد برای شوروی بوده است . حال ایران تنها 11 درصد را تنها خواسته است . این یعنی بخشیدن سهم ایران ، ایا ایران دریای خزر  فروخت ؟ ایران خزر را بخشید ؟ frownتحلیل گران اقتصادی و محیط زیست باید اعلام کنند آیا خزر را داریم ؟ خاوریار ایران را داریم ؟خطوط انتقال گاز ایران به چه صورت می شود؟cool

Scroll to Top