عزای عمومی ایران

عزای عمومی ایران

عزای عمومی در ایران بعد از زلزله دلخراش در غرب کشورمان ، سه شنبه 23 آبان 96 ایران سیاه پوش شد . در غم از دست دادن هموطنان با مردم غرب کشور همه یک دست عزا دار شدند . حادثه ای صدمات جانبی فراوان برای مردم داشت. دولت امروز را روز عزای عمومی اعلام کرد.. 

عزای عمومی

هموطنان به هر صورت که می توانند حتی در نقاط دوردست به کمک می کنند .اهداخون برای آسیب دیدگان بسیار اهمیت دارد که در مراکز انتقال خون صورت می گیرد .

Scroll to Top