عدم تایید تحریم جدید برای ایران

عدم تایید تحریم جدید برای ایران

عدم تایید تحریم جدید برای ایران در جلسه نشت وزرای اتحادیه اروپا ، امریکا نتوانست کشورهای اروپایی را برای تحریم جدید علیه ایران متقاعد سازد .تنها فرانسه و آلمان در حال  لابی برای تشدید تحریم ها همسو با آمریکا هستن. از طرفی دیگر کشورهای اروپایی ماند ایتالیا ، اتریش ، اسپانیا و سوید که ظاهرا قرارداد های تجاری خوبی را با ایران نسته اند حاضر به تحریم جدید علیه ایران نشدند. این نوید خوبی برای اقتصاد ایران می باشد اگر دولتمردان به خوبی از آن برای شکوفایی اقتصاد و رونق آن بهره جویند .

Scroll to Top