18استان سبز ایران در بهمن ماه

18استان سبز ایران در بهمن ماه

در بهمن سال 96 تعداد استان سبز ایران به 18 استان می رسد . 13 استان دیگر از گاز طبیعی بهره مند می گردند  در دسته استان سبز ایران قرار می گیرند. طبق برنامه ریزی در نظر گرفته شده تا سال آینده 5استان دیگر نیز از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد . روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با عنوان این مطالب از پروژهای شرکت ملی گاز ایران که در دهه فجر به بهره برداری می رسد خبر داد . مقرر شده در این ایام هزار و 524 روستا با جمعیتی حدود 140 هزار نفر از گاز طبیعی بهره مند گردند . یکی دیگر از پروژ های بهره برداری از 9 ایستگاه سی ان جی و عملیات اجرایی گاز رسانی به ایستگاه سی ان جی می باشد و با این احتساب تعداد جایگاه سی ان جی هم دو هزار و 400 ایستگاه می رسد .

 

Scroll to Top