Result Search : سیلندر هیدروژن

Search result for : سیلندر هیدروژن


هیدروژن

هیدروژن هیدروژن H2 یک عنصور شیمیایی بسیار قابل اشتعال می باشد که به وفور در سراسر جهان یافت می شود ، در واقع ، از نظر جرمی حدود ۷۰ درصد ...

پالت هیدروژن

برای ساخت پالت هیدروژن از تعدادی سیلندر هیدروژن شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می شود. سیلندرهای هیدروژن میتوانند 40 لیتری ...

Scroll to Top