Result Search : گاز فریون

Search result for : گاز فریون


گاز کولر

 گازیخچال و گاز مبرد:  در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک برای سرد کردن استفاده می شد ولی به علت عوارض برای انسان ، خطر خفگی ، ضرر ...

R502A گاز مبرد – فریون

گازR502a – refrigerant یک HFC مبرد و بی رنگ است  و نسبت به دیگر گاز های مبرد به محیط زیست آسیب کمتری می رساند .این گاز فریون برای کاهش دما به ...

R404A گاز مبرد – فریون

  گازR404a – refrigerant یک HFC مبرد و بی رنگ است  .این گاز فریون برای کاهش دما به عنوان مبرد استفاده می گردد . این سیلندر گاز مانند R502 , ...

R402A گاز مبرد – فریون

گازR402a – refrigerant مبرد و بی رنگ است  .این گاز فریون برای محیط زیست آسیب کمتری نسبت به گاز مبرد  r22  دارد . به عنوان مبرد در کولر ها و ...

R407A گاز مبرد – فریون

  گازR407a – refrigerant یک HFC مبرد و بی رنگ است  .این گاز فریون برای کاهش دما به عنوان مبرد استفاده می گردد . این گاز مانندR404A عمل میکند . به ...

Scroll to Top