Result Search : گاز کولر

Search result for : گاز کولر


گاز کولر

 گازیخچال و گاز مبرد:  در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک برای سرد کردن استفاده می شد ولی به علت عوارض برای انسان ، خطر خفگی ، ضرر ...

Scroll to Top