آزمون رگلاتور

آزمون در مراحل تولید رگلاتور:

برای اطمینان از اینکه رگلاتور ساخته شده در کارخانه طبق استاندارد و شرایط استاندارد می باشد در مراحل خاص تولید سازنده باید برنامه ای مشخص برای تست و آزمون کلیه رگلاتورهای گاز تولیدی داشته باشد تا بازرسی و آزمون را انجام دهد این آزمون ها به صورت زیر می باشد :

آزمون نشت و مقاومت اجزا داخلی رگلاتور گاز

آزمون اطمینان از صحت تنظیم و عملکرد فشار خروجی رگلاتور گاز

Scroll to Top