ایستگاه کاهش فشار

 ایستگاه کاهش فشار

در ایستگاه کاهش فشار ، فشار گاز شکسته می شود و مقدار زیادی از این فشار گاز به هدر می رود و استفاده ای نمی شود . در طرحی که در دست بررسی در دانشگاههای کشور می باشد در صدد هستند انرژی حاصل از شکست فشار گاز در رگلاتور های گاز و شیرهای فشار شکن را تبدیل به انرژی  مکانیکی برای استفاده در توربینها داشته باشیم . با توجه به روابط ترمودینامیکی  موجود و عملکرد توربین ها این امکان وجود دارد که بتوان این تبدیل انرژی را با استفاده از تجهیزاتی از جمله  ژنراتور ، انرژی الکتریکی تولید کرد و اتلاف انرژی کمتر در ایستگاه کاهش فشار  گاز داشته باشیم .این طرح در کنفرانس انرژی تجدید پذیر عنوان شده است . smiley

Scroll to Top