جنس رگلاتور گاز

جنس رگلاتور گاز

جنس بدنه رگلاتور گاز : برنج ، استیل ، استینلس استیل 316

جنس دیافراگم رگلاتور گاز ، هستلوی

جنس درپوش رگلاتور گاز :استینلس استیل ،نیکل

ولو اصلی رگلاتورگاز : استینلس استیل 316

فنر رگلاتور گاز :استینلس استیل 316

SEAT ولو رگلاتور گاز :تفلون

تمامی موارد بالا در خصوص جنس بسته به نوع گاز برای رگلاتور گاز ، و شرایط و دمای مورد استفاده متفاوت می باشد .smiley

 

 

Scroll to Top