رگلاتور پیچی

رگلاتور پیچی

رگلاتور پیچی گازی دهانه ورودی این رگلاتور پیچی دنده ای می باشد . این رگلاتور پیچی از نوع توپیچ و روپیچ طراحی شده است . تمامی اجزای این رگلاتور پیچی در شکل زیر قابل مشاهده می باشد .

Scroll to Top