ظرفیت اسمی رگلاتور گاز

ظرفیت اسمی رگلاتور

ظرفیت اسمی حداکثر گازی است که در فشار خروجی تنظیم می گردد و در مدت 1 ساعت از رگلاتور گاز عبور می کند . ظرفیت اسمی رگلاتور توسط کارخانه سازنده رگلاتور گاز و بر اساس وزن گاز پروپان و گاز بوتان و یا مخلوطی از این دو گاز تعیین می شود .

Scroll to Top