مونواکسید کربن برای بسته بندی

مونواکسید کربن  برای بسته بندی

گاز منواکسید کربن برای بسته بندی مواد غذایی از جمله گوشت برای حفاظت از رنگ قرمز گوشت مناسب است ولی منواکسید کربن گاز  بسیار سمی  می باشد و به صورت تجاری استفاده نمی شود .در اروپا به دلیل تاثیر بر روی سلامت به صورت تجاری استفاده نمی گردد . در کشور آمریکا برای حفظ تازگی کاهو به مقدار بسیار کم و در حد مجاز استفاده می شود

Scroll to Top