وزن رگلاتور ، اندازه رگلاتور ، دما کاری رگلاتور

دما کاری رگلاتور ، وزن رگلاتور ، اندازه رگلاتور 

دمای کاری رگلاتور
رگولاتور گاز و  فشار شکن گاز علاوه بر اینکه جنس رگلاتور مهم است ، همچنین باید قادر به عملکرد صحیح در دمای عملیاتی و دمای مورد انتظار در محیط مصرفی رگلاتور می باشد . درجه حرارت علاوه بر اینکه بر کارکرد و دقت رگلاتور تاثیر می گذارد  ممکن است ظرفیت  رگلاتور ، جریان و دبی رگلاتور گاز ونرخ رگلاتور گاز در برنامه های کاربردی تاثیر بیشتری می گذارد .
عامل فشار در رگلاتور گاز
فشار ورودی و خروجی در رگلاتور گاز ازعوامل مهم انتخاب بهترین تنظیم کننده می باشد. باید بتوان سوالاتی این چنین را پاسخ داد : محدوده نوسانات در فشار ورودی رگلاتور چیست؟ فشار خروجی شکن گاز مورد نیاز چیست؟ محدوده تغییر مجاز در تنظیم فشار خروجی رگولاتور گاز چیست؟
جریان مورد نیاز رگلاتور گاز
حداکثر جریان یا دبی که مورد نیاز  در محل استفاده رگلاتور گاز چه میزان در نظر گرفته شده است ؟  تا چه حد تغییرات سرعت جریان متفاوت است؟
اندازه رگلاتور گاز و وزن رگلاتور گاز
در بسیاری از برنامه های کاربردی  و پروژ ه های اجرایی  به دلیل  شرایط خاص و محدودیت فضا وزن  و ابعاد فشار شکن گاز یک عامل است . در برخی از موارد مصرف کننده نیاز به رگلاتور با سایز و ابعاد کوچک برای خط دارد . همچنین دقت پورت ، اندازه، سبک تنظیم، نحوه نصب و وزن  رگلاتور را تحت تاثیر قرار میدهد.

Scroll to Top