رگلاتور گاز، رگولاتور گاز، ریگلاتور گاز

رگلاتور گاز

رگلاتور گاز وسیله ای است که به کمک آن میتوان فشار بالای گاز در سیلندر یا خط گاز را به یک فشار قابل استفاده کاهش داد. رگلاتور گاز و فشارشکن در سایزهای مختلف و برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. رگلاتور گاز بزرگ غالبا در ایستگاههای تقلیل فشار و خطوط پروسس و رگلاتور کوچک معمولا در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی به کار میروند.

رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺎز وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﮔﺎزﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن و ﯾﺎ ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎي ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

رگولاتور گاز

رگولاتور گاز دارای المان های محدوده کننده ،المان بار و المان اندازه گیری می باشد .عنصر محدود کننده یک شیر است که می تواند تغییرات جریان را کنترل کند

ریگولاتور گاز به صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای در سایز های متفاوت موجود می باشد. رگلاتور کاهنده فشار از نظر نوع کاربرد و همچنین محل نصب رگولاتور به چند دسته تقسیم میشوند:

رگلاتور سرکپسولی Cylinder Pressure Regulator

رگلاتور گاز نقطه مصرف Point of Use Regulator

رگولاتور گاز بین خطی Line Pressure Regulator

پانل رگولاتور  Gas Pressure Control Panel

میزان نشتی در بدنه مانومتر باید بسیار کم باشد و قطعات داخلی رگولاتورباید صاف باشد . در گاز های خورنده بسیار مهم است که رگلاتورگاز از جنس استنلس استیل ساخته شده باشد. برندهای معتبر رگلاتور مانند هرکولس آلمان ، درااستار کره جنوبی و زینسر آلمان با سرتیفیکیت و گارانتی و خدمات پس از فروش به مشتری تحویل داده می شود .

عملکرد رگلاتور گاز

رگلاتورگاز بر اساس قانون برنولی در سیالات عمل می کند . رگلاتور گاز سه قسمت اصلی دارد ، قسمت فنر فشار گاز ، قسمت مقایسه گر و اندازه گیر یا دیافراگم و قسمت عمل کننده. برآیند فشار بر فنر و دیافراگم باعث حرکت عمل کننده رگلاتور به سمت بالا یا پایین می شود و در نهایت عبور گاز بسته یا باز می گردد. ابتدا فشار از طرف فنر رگلاتور گاز باعث باز شدن راه عبور گاز می شود و هرگاه فشار گاز درطرف خروجی از فشار فنر بیشتر شود راه عبور گاز بسته می شود تا در با مصرف فشار خروجی کاهش پیدا کند  بعد دوباره راه عبور گاز از رگلاتور گاز باز می شود و این عمل به صورت متناوب ادامه پیدا می کند .فلو مصرفی نیز در طرز کار رگولاتور بسیار اهمیت دارد. یکی از مشکلات موقع کار با رگلاتور فنری این است که موقع کار با آن اگر برای مصرف معینی در فشار خاص رگولاتور را تنظیم کنیم اگر میزان مصرف بالا تر برود و به حداکثر ظرفیت رگولاتور نزدیک شود فشار خروجی رگلاتور کاهش می یابد . این میزان کاهش را DROOP رگولاتور می نامند . این افت فشار کاهنده فشار گاز از اجزا تشکیل دهنده رگولاتور به وجود می آید . برای کاهش این مشکل سه راه حل وجود دارد:

1-انتخاب فنر رگلاتور گاز با ضريب ثابت (K) كوچك

2-بزرگ انتخاب نمودن سطح ديافراگم رگولاتور گاز

3-محدود نمودن حركت شير رگلاتور گاز

ولی در واقعیت مشکل حل نمی شود . زيرا مثلا اگر سطح ديافراگم رگلاتور گاز را بزرگ انتخاب كنيم فنر ریگلاتور آن نيز بايد قويتر (Kبزركتر) انتخاب شود كه با مورد يك منافات دارد و يا اگر بخواهيم ميزان حركت شير رگلاتور گاز را محدود بكنيم ظرفيت ریگولاتور كاهش مي يابد. لذا باید از رگولاتور پايلوت دار استفاده کرد . در اين رگولاتور به جاي نيروي فنر از فشار گاز استفاده می گردد. در اصطلاح به اين نوع  PRESSURE LOADED REGULATORگفته مي شود. در رگلاتور پایلوت تغذیه رگلاتور از فشار ورودی رگولاتور می باشد . در این مدل رگلاتور گاز دو عدد دیافراگم  وجود دارد و تغییرات فشار گاز روی هر دو دیافراگم اثر دارد .

جنس رگلاتور ها معمولا برنجی ، برنجی با روکش کروم و یا استنلس استیل می باشد .رگلاتور استنلس استیل به خاطر متریال آن گران تر از رگلاتور های برنجی یا با روکش کروم می باشد، در صورتی که گاز شما خورنده باشد به طور حتم باید از مانومتر استنلس استیل استفاده نمایید. رگلاتور برنجی برای گاز های غیر خورنده مصرف دارد.

رگلاتور چگونه کار می کند؟

ﻣﺮﺣﻠﻪ 1 ورود ﮔﺎز ﺑﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮر :ﺑﺎ اﺗﺼﺎل رﮔﻮﻻﺗﻮر  ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ مخزن، ﮔﺎز ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ داﺧﻠﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻣﯿﺸﻮد وﻋﻘﺮﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ، ﻋﺪد ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ 2 ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﻔﻈﻪ داخل رﮔﻮﻻﺗﻮر : ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻓﺸﺎر ﮔﺎز داﺧﻞ ﺳﯿﻠﻨﺪر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪد ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮل رﮔﻮﻻﺗﻮر : ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮل رﮔﻮﻻﺗﻮر در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ، ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ راﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

مرﺣﻠﻪ 4 ورود ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﺸﺎر:ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺎز وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮد )ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ(. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز، دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ راﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺮ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ 5 ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ:زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوي وارده از ﺳﻮي ﻓﻨﺮ و ﻧﯿﺮوي ﺧﻼف ﺟﻬﺖ وارده از ﺳﻮي ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ، دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮔﺎز اﺟﺎزه ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ از ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺧﺎرج ﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ 6 اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر :ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز درون ﺳﯿﻠﻨﺪر، ﻓﺸﺎر ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ داﺧﻠﯽ اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر از ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ دوﺑﺎره ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي ﻓﻨﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ورودي ﮔﺎز از ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ 7 اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ :وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار ﮔﺎز در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز درون ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ 8 ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﻠﻨﺪر: ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮐﺎﻣﻼً از ﮔﺎز ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﯿﺮ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

نصب رگولاتور گاز

ظرفیت رگلاتور گاز رابطه مستقیم با فشار ورودی رگولاتور، فشار خروجی ، چگالی گاز عبوری و شکل کلی بدنه رگلاتور دارد .

رگلاتور گاز با کمی توجه و دقت در نصب و استفاده از آن تا مدت درازی به خوبی عمل خواهد کرد .با این حال، اگر مشکلی رخ بدهد، نیازمند بازبینی دقیق سرویسکار وکارشناس فنی خواهد بود.خدماتی از جمله نصب و راه اندازی رگلاتور گاز، تعمیر رگلاتور و نگهداری مناسب از رگولاتور در طول زمان استفاده از آن توسط شرکت سازنده رگولاتور ، برای جلب رضایت مشتری بسیار سودمند خواهد بود.نکاتی که قبل از نصب رگلاتور باید به آن توجه کرد.

قطعات اصلی رگلاتور گاز

1.دیسک سوپاپ و اهرم رگلاتور

2. ورودي رﮔﻮﻻﺗﻮر: ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر اﺳﺖ.

3.  :دیافراگمدر اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻓﻨﺮ،  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

4. فنر اصلی : در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آن، ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

5. ﺧﺮوﺟﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر: ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر: در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻓﻨﺮ و دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ، ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 6.

7. پیچ ﮐﻨﺘﺮل رﮔﻮﻻﺗﻮر:  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺎز را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

دو آزمون اطمینان از صحت تنظیم و عملکرد فشار خروجی رگلاتور گاز و آزمون نشت و مقاومت اجزا داخلی رگلاتور گاز در مراحل تولید مانومتر گاز انجام می گیرد واین آزمون ها طبق استاندراد ساخت رگولاتور های گاز در کارخانه تولید کننده صورت می پذیرد. تمامی این مراحل آزمون مانند دیگر مراحل تست قطعات صنعتی چک لیست مربوط به خود را دارد .

واحد پی اس آی  و بار از واحد های اندازه گیری فشار گاز می باشد . در انتخاب رگلاتور دانستن فشار ورودی و خروجی اهمیت دارد. تبدیل واحدهای فشار به شرح زیر می باشد :

هر 1 بار معادل 14.5 پی اس آی

هر 1 بار معادل 0.00001 پاسکال

هر 1 بار معادل 1.01325اتمسفر

رگلاتور استیل

رگلاتور استیل  برای گاز خورنده، گاز اکسید کننده و گاز میکس مورد استفاده قرار می گیرد  .رگلاتور استیل گاز درا استار با کاربری آسان و ایمنی بالا در اختیار صنعتگران قرار گرفته است . مزیت رگولاتور استیل گاز درا استار دقت بسیار بالای ان می باشد.در برخی موارد با اینکه گاز خورنده نمی باشد ولی کارفرما ترجیح می دهد به دلیل شرایط کاری و محیطی از رگلاتور استنلس استیل استفاده نماید . همان طور که می دانید برای سیال آب هم رگلاتور از جنس استیل مورد مصرف می باشد.

رگلاتور برنجی

در خصوص استفاده از رگلاتور برنجی ، برای گاز های غیر خورنده و صنعتی کاربرد فراوانی دارد . رگلاتور های مورد مصرف برای تجهیزات جوش و برش از جنس برنجی می باشد . این رگلاتور هم با مانند رگلاتور های دیگر دارای سایز های مختلف از ¼ تا 2 اینچ می باشد ، برای مصارف سرسیلندری و یا بین خطی نیز طراحی شده است . رنج قیمت با توجه به برندهای موجود در بازار از 350 هزار تومان شروع می شود . رگلاتور برنجی زینسر چینی از برندهای پر مصرف برای مصارف جوش و برش می باشد . اکثر این مانومتر ها دارای گیج ورودی و خروجی می باشد . نکته مورد توجه اینکه با توجه به نوع مصرف و فشار ورودی و خروجی رگلاتور خود را انتخاب نمایید تا رگلاتور دقیقی انتخاب نمایید و نیز آسیبی به رگلاتور خریداری شده وارد نشود .

بک پرشر رگلاتور

بک پرشر رگلاتور ، عملکردی عکس رگلاتور گاز انجام می دهد .رگلاتور گاز فشار خروجی را تنظیم می کند ولی یک بک پرشر رگلاتور فشار قبل از خود را تنظیم می کند .چند مدل شیر هم می باشد که در خط مورد استفاده قرار می گیرد ، مانند بال ولو، نیدل ولو، چک ولو ، فلش بک و ریلیف ولو.به صورت بسیار ساده اگر بخواهیم عملکرد این ولو ها را توضیح دهیم : نیدل ولو برای کنترل جریان و کم و زیاد کردن جربان در خط  مورد مصرف می باشد. بال ولو حالت 0 یا 1 دارد و برای قطع و وصل کردن جریان مورد استفاده می باشد . چک ولو اگر در خط برگشتی  از جریان وجود داشته باشد جلوی آن را می گیرد .فلش بک نوعی چک ولو می باشد با این تفاوت که برای جوشکاری و برشکاری استفاده می شود و از برگشت شعله گاز به داخل سیلندر گاز و انفجار جلوگیری می کند و در صورتی که عمل کند باید این ولو تعویض گردد . ریلیف ولو مانند سوپاپ درخط عمل می کند و در صورتی که فشار بالابرود برای تنظیم فشار سوپاپ می زند .

تعمیر رگلاتور گاز

در برخی موارد رگلاتور به دلایل مختلف از جمله عدم استفاده درست از فیلتر در مسیر ورودی گاز، جا به جا بستن رگلاتور گاز در ورودی و خروجی گاز، اعمال فشار بیشتر از حد مجاز در ورودی رگلاتور گاز و .. از کالیبره خارج می گردد و نیاز به تعمیر، سرویس و کالیبره شدن مجدد دارد . تعمیر رگلاتور و تعویض قطعات ان با توجه به مدل رگلاتور و ایراد فنی که دارد یکی دیگر از خدمات گاز سازان برای مشتری میباشد .قطعاتی مانند دیافراگم رگلاتور گاز ، سوزن گلدونی رگلاتور ، اتصالات داخلی رگلاتور ، فیلتر رگلاتور در صورتی که رگلاتور فیلتر داشته باشد ، تعویض گیج ورودی یا گیج خروجی رگلاتور و نشتی قطعات مانومتر که با توجه به بررسی اولیه مشخص می گردد .

Related Products

رگولاتور درا استار ، رگلاتور درا استار ، رگلاتور دراستار

رگولاتور درااستار رگولاتور درااستار با کیفیتی عالی و عملکردی دقیق در تولید انواع رگلاتور درااستار برای گاز خورنده، رگولاتور درااستار گاز خنثی، رگلاتور درااستار

رگلاتور هرکولس، رگلاتور hercules، رگولاتور هرکولس

رگلاتور هرکولس رگلاتور هرکولس Hercules آلمان با کیفیتی بسیار بالا و عملکردی بسیار دقیق شامل رنج وسیعی از رگلاتور های صنعتی و آزمایشگاهی از جمله رگلاتور گاز اکسیژن،

پانل گاز

پانل گاز پانل گاز یا پنل رگلاتور (Regulator Control Panels ) به مجموعه ای از رگولاتور ها و شیرها گفته میشود که بر روی یک پانل استیل نصب میشوند و فشار گاز یک یا مجموعه ای از

رگولاتور اروپایی، رگلاتور اروپایی، رگولاتور گاز اروپایی

رگلاتور اروپایی رگولاتور اروپایی برای تنظیم فشارو کاهش فشار گاز مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوان فشار مورد نظر از مخازن تحت فشار را به فشار پایین تر در خط انتقال

رگولاتور آمریکایی، رگلاتور آمریکایی، رگلاتور گاز آمریکایی

رگولاتور آمریکایی رگولاتور آمریکایی برای تنظیم فشارو کاهش فشار گاز مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوان فشار مورد نظر از مخازن تحت فشار را به فشار پایین تر در خط

رگلاتور ایرانی، رگولاتور ایرانی، رگولاتور گاز ایرانی

رگلاتور ایرانی رگلاتور ایرانی  برای تنظیم و کاهش فشار گاز مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوان فشار مورد نظر از مخازن تحت فشار را به فشار پایین تر در خط انتقال

رگولاتور چینی، رگلاتور چینی، رگلاتور گاز چینی

رگولاتور چینی رگلاتور چینی گاز برای تنظیم و کاهش فشار گاز مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوان فشار مورد نظر از مخازن تحت فشار را به فشار پایین تر در خط انتقال گاز

تعمیر رگلاتور، تنظیم رگلاتور، عیب یابی رگلاتور

تعمیر رگلاتور تعمیر رگلاتور گاز و عیب یابی رگولاتور گاز از جنس استیل و برنج، مهره رگولاتور ، تعمیر رگلاتور برای دیافراگم رگلاتور گاز، تعمیر رگلاتور برای دسته

رگلاتور گاز خنثی

رگلاتور گاز خنثی رگلاتور گاز خنثی ، رگلاتور گاز بی اثر از جنس برنجی ، سایز از ¼ اینچ تا 2 اینچ برای فشار ورودی تا 200 بار و یا رگلاتور گاز خنثی فشار بالا ، فشار

رگلاتور گاز اکسید کننده

رگلاتور گاز اکسید کننده رگلاتور گاز اکسید کننده  جنس برنج، استیل، استنلس استیل، سایز از ¼ اینچ تا 2 اینچ  برای فشار ورودی تا 200 بار و یا رگلاتور گاز اکسید

رگلاتور گاز خورنده

رگلاتور گاز خورنده رگلاتور گاز خورنده از جنس استیل، استینلس استیل، آلومینیوم، مونل، نیکل، پی تی اف ای، پی سی تی اف ای سایز از ¼ اینچ تا 2 اینچ برای فشار ورودی تا

رگلاتور گاز سمی

رگلاتور گاز سمی رگلاتور گاز سمی از جنس استیل، استینلس استیل، آلومینیوم، مونل، نیکل، پی تی اف ای، پی سی تی اف ای سایز از ¼ اینچ تا 2 اینچ برای فشار ورودی تا 200 بار و

رگلاتور گاز آتشزا

رگلاتور گاز آتشزا رگلاتور گاز آتشزا برای گاز ها قابل اشتعال، گازمیکس قابل اشتعال، مخلوط گازی قابل اشتعال، سوخت هوا و اکسیژن استفاده می شود از جنس برنجی، استیل،

رگلاتور ترک، مانومتر ترک، رگولاتور ترک

رگلاتور ترک رگلاتور ترک ساخت کشور ترکیه می باشد که در صنعت جوش و برش و ساخت رگلاتور ترک و مانومتر ترک پیشرفت خوبی داشته است . رگلاتور ترک برنجی ، رگلاتور ترک استیل ،

Scroll to Top